All posts by Ytter

«Jeg ønsker meg flere kunstnere som engasjerer seg i den offentlige samtalen»

oyenskygger-billedkunst800

Øyenskygger følger som vedlegg til Billedkunst 2/2015 – som  kunstnere over hele landet fikk i postkassa går.  Her er en smakebit fra publikasjonen:

Jeg spurte Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende (BT), om innspill til hvordan billedkunst kan få en viktigere plass i media og i offentligheten.

– Hvorfor får billedkunst mindre oppmerksomhet i media enn andre kulturfelt?

– Jeg tror det er et større potensial enn det som blir utnyttet. Mye av problemet ligger i at billedkunstfeltet har vendt seg inn mot seg selv og utviklet et språk som gjør at kunsten føles utilgjengelig og lite relevant for folk. Det her til skade for kunstfeltet selv. Bergen Assembly er et tydelig eksempel på at man bygger opp en egen liten verden og bare kommuniserer internt. Jeg mener ikke at kunsten skal være mer populistisk. Det er formidlingen som er problemet. Det var mange enkeltverk og prosjekter under Bergen Assembly som man kunne skapt en fortelling rundt, som ville vært egnet til å trekke inn flere folk. Man kunne generert mye større interesse rundt arrangementet. Det er en dårlig bruk av ressurser.

Jeg har tenkt litt på at kunsten skulle hatt en person som vineksperten Ingvild Tennfjord. Hun kunne ingenting om feltet fra før, men bestemte seg likevel for å bli landets beste til å formidle kunnskap om vin. Nå har hun blant annet Vinskolen som publiseres i en rekke aviser. Hun klarer hun å formidle til et bredt publikum noe som i utgangspunktet er for spesielt interesserte.

– Dere er også et formidlingsledd som kan gjøre kunstfeltet forståelig for leserne. Hvordan prioriterer dere kunstkritikk og annen omtale av kunst i BT?

– Vi har nok rom for å få mer kunststoff på trykk. Vi prioriterer de største institusjonene og det som skjer der, men vi prøver også å ha omtaler av de mindre stedene. Vi har også begynt med Kunstrunden sammen med VISP, en månedlig avisside hvor aktuelle utstillinger presenteres. Det er en liten, enkel måte å vise hva som skjer på. Det er utfordrende å skrive om noe som er ikke-språklig, og som for mange ikke oppleves som vesentlig. Vi har de samme utfordringene med dans, for eksempel – det feltet er dårligere dekket enn billedkunsten. Jeg skulle gjerne funnet andre måter å skrive om kunst på enn klassisk kritikk. Vi er også på jakt etter gode skribenter.

– Det er vanskelig å finne. Jeg har gjort skriveoppdrag i perioder, men nå prøver jeg å unngår jeg fordi det er så dårlig betalt. Det er jeg ikke alene om å tenke.

– Ja, jeg har faktisk tenkt på å høre om vi kan få til et samarbeid med Kunstkritikk. Ideen er å dele på stoffet og dermed kunne tilby mer betaling. Nå som jeg har sagt det må jeg kanskje ta en telefon til Jonas Ekeberg, så han ikke leser det her før jeg får spurt! Slik kunne vi utnyttet ressursene bedre og fått større slagkraft. Vi er jo skviset på ressurser. Men hvis ikke vi i BT skulle ta dette på alvor, hvem skal gjøre det da?

– Hva tenker du kunstnere og kunstfeltet selv kan gjøre for at kunst skal blir en mer naturlig del av den offentlige samtalen?

– Jeg skulle ønske meg flere kunstnere som engasjerer seg den offentlige samtalen om kunst. Det handler ikke om å lage den mest politiske kunsten eller utfordre grenser. Saken om Arne Mælands skulpturer* for eksempel! Det er symptomatisk at det var Erlend Høyersten i Danmark som uttalte seg kritisk til kunstgaven først, ikke noen i Bergens kunstmiljø. Hvorfor er det ikke flere kunstnere som er med og sier hva de mener, sier hva er dette for slags prosess?! Det er enklere å vende seg inn mot seg selv. Jeg har inntrykk av at kunstnere tenker at de blir sett på med mistanke av andre i miljøet om de prøver å kommunisere med omverdenen og bruker et helt alminnelig, forståelig språk.

Det hviler også et spesielt ansvar på lederne for de store institusjonene. Jeg synes det forsvant kraft ut fra Bergen med Solveig Øvstebø og Erlend Høyersten. De nye lederne for KODE og Bergen Kunsthall har vært urovekkende lite synlige i diskusjoner jeg mener de absolutt burde ha vært til stede. Eksempelvis har vi hatt gående en land bergensdebatt nå: Hvor vil byen. Hva skal byen være? Også i slike samtaler kan de vise at kunsten er relevant og viktig. Det er plass til langt flere premissleverandører i Bergen.

Anngjerd Rustand

 

* Debatten rundt 250-årsjubileet for Bergen Filharmoniske Orkester. Feiringen markeres blant annet med en utstilling med verk av kunstner Arne Mæland, som viser en samling skulpturer plassert inne i og utenfor Grieghallen. Næringslivsleder Christian Rieber både tok initiativ til og finansierer utstillingen. Prosjektet ble gjennomført uten kunstfaglige vurderinger. Sandvik har selv uttalt seg kritisk om prosessen.

Øyenskygger – lansering, utstilling, fest!

IMG_5015

Øyenskygger markerer 20-årsjubileet for Kunstnernes Veiplan, en prosess for å endre Bergen kommunes kulturpolitikk etter 1993, og en synliggjøring av det profesjonelle kulturfeltet i Bergen. Bildende Kunstneres Forening Hordaland og Ytter ønsker med markeringen å trekke frem igjen og aktualisere arbeidet som ble gjort for oss, og fremme en samtale om hva som er viktig i kunstfeltet i Bergen i dag.

Lanseringsfesten vil foregå på Ytters atelier i Strandgaten 224, umiddelbart etter årsmøtet til Bildende Kunstneres Forening Hordaland på Hordaland Kunstsenter.

fredag 6. mars 2015, ca. kl. 21.

Øyenskygger er en utstilling av Nina Grieg, en opplesning av Erlend Erichsen, og denne ferske papirpublikasjonen.

Velkommen!

Monday Begins Online

Ytter presents

Monday Begins Online – An Initiative for Art
(For English version, please scroll down)

KJERSTI SUNDLAND- MATHIJS VAN GEEST- KRISTIN TAARNESVIK-SISSEL BLYSTAD- AUDAR KANTUN- YNGVE PEDERSEN- EGIL RØED- CLARA MORELL

Monday Begins Online var en nettbasert utstilling bestående av verkene til åtte bergensbaserte kunstnere. Utstillingen har tatt et mykt utgangspunkt i Bergens Assemblys første utstilling Monday Begins on Saturday, hvor blant annet byens variable visningsarenaer for perioden er blitt omdøpt til forskningsstasjoner.

Ytter er ingen institusjon, men har siden sin oppstart i 2008 som ytter.no oppført seg som et ikke-linjært kunstnerisk eksperiment, og som i dag fungerer blant annet som et åpent arkiv på nettet.
På samme vis som triennalen lar seg inspirere av kunst, politikk, filosofi, sted og begreper for å fortelle nye narrativer, lar Ytter seg inspirere gjennom å gå inn i et parallelt format som kan speiles online.
Gjennom Monday Begins Online ønsker vi å vise hvilken bredde og kvalitet som genereres i det lokale kunstfeltet, samt å vise hvilke muligheter det nettbaserte har i kunstfeltet i dag.

Den flermediale kommunikasjonen i kunsten har en tydelig parallell med den flermediale plattformen som aktiviseres når bilde, tekst og lyd vises, deles og skjer online. Alle verk i utstillingen er enkeltstående arbeider som står i en triangelrelasjon mellom sin egen formalitet, hverandres uttrykk og mediekanalen de vises gjennom.
Med tittelen Monday Begins Online reises spørsmålet om kunstens plassering, dens betydning, eksistens og varighet i vår bevissthet.
Fra 29. august til 27. oktober, parallellt med Bergen Assembly, blir et nytt verk vist hver torsdag på ytter.no. Noen arbeider er produsert for ytter.no, andre er eldre eller nyere arbeider laget av etablerte og nyetablerte kunstnere. Noen av verkene er kun representasjoner av seg selv, i sin presenterte form er de data. De medieres til publikum.

Som en avslutning av visningsperioden blir det avholdt en finissageutstilling i Ytter sitt atelier i Strandgaten 224 på Nordnes.

Ytter består av kunstnerne Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi. Monday Begins Online er støttet av Bergen Kommune.

————————————————-

Monday Begins Online – An Initiative for Art

KJERSTI SUNDLAND- MATHIJS VAN GEEST- KRISTIN TAARNESVIK-SISSEL BLYSTAD- AUDAR KANTUN- YNGVE PEDERSEN- EGIL RØED- CLARA MORELL

Monday Begins Online was an online exhibition consisting of eight Bergen-based artists work. The exhibition has gently taken its point of departure in Bergen Assembly’s first exhibition Monday Begins on Saturday, where the city’s variable venues for the period have been renamed into research institutions.
Ytter is no institution, but rather since its birth in 2008, ytter.no behaved as a non-liniar artistic experiment, and currently serves partly as an open archive online. Like the triennial is inspired by art, politics, philosophy, place and terms in order to create new narratives, Ytter is inspired by using a parallel format that can be reflected online.

Through Monday Begins Online, Ytter wishes to show the breadth and quality that is generated in the local art scene, and to show the possibilities of online features artistically. Artistic communication has clear parallels with the multimedia platform that is activated when picture, text and audio is displayed, shared and live. The works in the exhibition are individual works that exist in a triangular relationship between their formal qualities, each other’s expression and the media channel they are shown through. Monday Begins Online raises the question of art’s location, its importance, existence and duration in our consciousness.

From 29th August to 27th October, running in parallel with Bergen Assembly, one new work will be shown every Thursday on ytter.no. Some works are produced for Ytter, others are older or newer works by established and newly established artists. Some works are only representations of itself, and in its presented form data. They are mediated to the public.
There will be held a finissage exhibition in Ytter’s studio in Strandgaten 224 on Nordnes.

Ytter is an artist-group founded and run by Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand and Anne Marthe Dyvi.
Monday Begins Online is generously supported by Bergen Kommune.

 

Plan A

AM: … I don’t think I’m a person who can do that, but I wish I knew what I wanted and had a plan. I just started working like hell. I’ve had plenty of time to work with art, but I’m really tired at the same time.

A: I tried to come up with a plan. Is it possible at all to make art for a living, can you control your own career? I got a very specific advice: Not to get a day job. That seemed relevant. I wanted to spend all my time on my art. I followed that advice consequently, and I’m happy I did, but I’ve also ended up spending a lot of time and energy worrying about money. I should have spent that energy on something better.

AM: These questions are really subjective. I couldn’t follow an advice like that. I have a family and I need to make money.

A: That’s exactly why I could do it. I only had myself to worry about. Now that that’s changing, I have to think about my priorities. I surprised myself with the thought that it might not be a big deal if I can’t be a full time artist. Then I noticed that thought freed me of some of my proudness, and that’s quite a relief. But there is something else as well. The fact that I can work on my art full time has led me to spend a lot of time by myself. I miss colleagues, routines, being part of something bigger. I’ve had all the freedom I could wish for, but I’m not sure I’ve managed to use it.

J: This is about your expectations of being an artist. Perhaps you demand too much? You have to be flexible and pragmatic in addition to keeping focused. But you’re saying it has changed in only three years, it’s not like you’ve been sticking to that plan for fifteen years and almost starved to death. That says something about how hard it is to start working as an artist. I worked alone in my studio a lot this time last year. I enjoyed it, but it was also really lonely and heavy. I’m happy with the job I have now, which is closely related to the art scene. I don’t have time to work on my own projects at the moment, but I think there will be time for that again later.

AM: Perhaps good advices aren’t really good for anything? I know many of the current MA students, and I notice I’m still just as confused as they are.

A: Yes, three years ago I imagined those who were a few years ahead of us were confident and knew what they were doing. That’s not true.

AM: … jeg tror ikke jeg er en person som kan – men jeg skulle ønske at jeg ville et sted og hadde en plan. Jeg begynte bare å jobbe jeg, som faen. Jeg har fått rik anledning til å jobbe med kunst. Men jeg er også ganske sliten.

A: Jeg prøvde å finne en slags oppskrift. Er det i det hele tatt mulig å leve som kunstner, i hvilken grad kan man styre sin egen karriere? Jeg fikk et konkret råd: Ikke få deg en pengejobb. Det virket relevant for meg. Jeg skulle bruke all tida på å lage kunst. Jeg fulgte det rådet konsekvent, og jeg er glad for det, men samtidig har det medført at jeg har brukt masse tid og enorme krefter på å bekymre meg for økonomien. Den energien burde heller vært brukt konstruktivt.

AM: Problemet er at disse spørsmålene er så subjektive. Jeg kan ikke ta et sånt råd. Jeg har familie og er nødt til å tjene penger.

A: Det var derfor jeg kunne ta det valget, jeg hadde bare meg selv å tenke på. Nå som det endrer seg, må jeg prioritere strengere. Jeg ble overraska over å tenke at det kanskje ikke er en katastrofe å måtte ta en ekstrajobb. Så merka jeg at det gjorde at ærgjerrigheten slapp litt taket, og det er egentlig ganske deilig. Men det er noe annet også. Det at jeg kan jobbe med kunst hele tida, har ført til at jeg har vært veldig mye aleine. Jeg savner kolleger, rammer, å være en del av noe større. Jeg har hatt all mulig frihet, men jeg vet ikke om jeg greid å utnytte den.

J: Det handler jo om dine forventninger til å være kunstner. Stiller du litt for høye krav? Kanskje det går an å være fleksibel og pragmatisk i tillegg til å være målretta. Men du sier det har forandra seg i løpet av tre år, det er ikke sånn at du har vært knallhard og konsekvent i femten år og døden nær av sult. Det sier mest om hvor vanskelig det er å jobbe på fulltid med kunst som nyutdanna. Jeg jobba mye aleine på atelieret på denne tida i fjor. Det var deilig, men også innmari ensomt og tungt. Jeg er veldig fornøyd med å jobbe så relatert til faget som jeg gjør i jobben min nå. Jeg får ikke utvikla mitt eget arbeid, men jeg tenker at det kommer seinere igjen.

AM: Gode råd kan kanskje egentlig ikke brukes? Jeg har en del å gjøre med MA-studentene fortsatt, og jeg merker at jeg er like forvirra nå som da jeg var student.

A: Ja, for tre år siden trodde jeg i større grad at de som lå noen år foran oss hadde kontroll og selvtillit og visste hva de holdt på med. Det er ikke sant.

This conversation was written by Ytter for this year’s MA catalogue, published on the occasion of the MA exhibition 2013 at Bergen Kunsthall.

Møllebyen Litteraturfestival 17-18. august

utstillingsrommet

Catharina Gripenberg i bokhandelen.

Ytter på første rad.

Linda Boström Knausgård leser fra sin bok, Grand Mal.

Gunstein Bakke leser fra sin bok, Bok av tre, som ble lansert under festivalen.

På vei opp til Tori Wrånes’ performance

Martin M. Sørhaug og Thomas Kvam

Publikum på vei opp fra parkeringskjelleren etter en performance av Tori Wrånes.

Publikum.

Hanne Kolstø

Sjakkcurling på Refsnes Gods lørdag morgen.

Morten Langeland

Erlend Nødtvedt

Jens Stegger Ledaal

Thomas Kvam, Jens Wabø og Anne Marthe Dyvi


Erik Pirolt, Tori Wrånes (dramatiserer «sint fisker») og Mari Kolsrud Hustoft


Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter og lastebil


Å bære tegn


Variations on Laban 1-6 og Ikosader, Julie Lillelien Porter; Som skygge / Like shadow, Anne Marthe Dyvi


Det handler ikke om flukt (detalj), Anngjerd Rustand


Det handler ikke om flukt, Anngjerd Rustand


And what does the crow say about the road to follow?, Anne Marthe Dyvi


The shape of water, Julie Lillelien Porter


Ikosaeder (til høyre) og en del av serien Variations on Laban 1-6, Julie Lillelien Porter


Utdrag fra bildeseriene Variations on Laban 1-6, Julie Lillelien Porter og Som skygge / Like shadow, Anne Marthe Dyvi


Detalj fra Variations on Laban 1-6, Julie Lillelien Porter


Jeg / I, Anne Marthe Dyvi


Drapering / Drapery, Anne Marthe Dyvi


Inngang / Entrance, Anne Marthe Dyvi