Kunst og makt

Kunst og makt

Prosjektet Kunst! Makt!, som i sommer ble tildelt midler fra Norges Forskningsråd, er det første større forskningsprosjektet som går maktforholdene i kulturfeltet nærmere etter i sømmene.

Kunst! Makt! dreier seg om hvordan maktstrukturer i kulturfeltet produseres og reproduseres, forhandles og reforhandles. Hvem har makt over hva og hvordan gir denne makten seg uttrykk? Hva er forholdet mellom den makten som er synlig – i posisjoner, økonomi og formell myndighet – og den makten som er implisitt og uuttalt?

Prosjektet tar utgangspunkt i Pierre Bourdieus analyser av kunst- og kulturområder som særegne felt, med sine egne, feltspesifikke logikker.

Kunst! Makt! vil ledes av professor Tore Slaatta ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo, Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark er partnerne i prosjektet. I tillegg deltar også blant annet forskere fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Institutt for musikkvitenskap (UiO) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO).’

Telemarksforskning

(Foto: Anne Marthe Dyvi)

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two + = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>