Monday Begins Online

Ytter presents

Monday Begins Online – An Initiative for Art
(For English version, please scroll down)

KJERSTI SUNDLAND- MATHIJS VAN GEEST- KRISTIN TAARNESVIK-SISSEL BLYSTAD- AUDAR KANTUN- YNGVE PEDERSEN- EGIL RØED- CLARA MORELL

Monday Begins Online var en nettbasert utstilling bestående av verkene til åtte bergensbaserte kunstnere. Utstillingen har tatt et mykt utgangspunkt i Bergens Assemblys første utstilling Monday Begins on Saturday, hvor blant annet byens variable visningsarenaer for perioden er blitt omdøpt til forskningsstasjoner.

Ytter er ingen institusjon, men har siden sin oppstart i 2008 som ytter.no oppført seg som et ikke-linjært kunstnerisk eksperiment, og som i dag fungerer blant annet som et åpent arkiv på nettet.
På samme vis som triennalen lar seg inspirere av kunst, politikk, filosofi, sted og begreper for å fortelle nye narrativer, lar Ytter seg inspirere gjennom å gå inn i et parallelt format som kan speiles online.
Gjennom Monday Begins Online ønsker vi å vise hvilken bredde og kvalitet som genereres i det lokale kunstfeltet, samt å vise hvilke muligheter det nettbaserte har i kunstfeltet i dag.

Den flermediale kommunikasjonen i kunsten har en tydelig parallell med den flermediale plattformen som aktiviseres når bilde, tekst og lyd vises, deles og skjer online. Alle verk i utstillingen er enkeltstående arbeider som står i en triangelrelasjon mellom sin egen formalitet, hverandres uttrykk og mediekanalen de vises gjennom.
Med tittelen Monday Begins Online reises spørsmålet om kunstens plassering, dens betydning, eksistens og varighet i vår bevissthet.
Fra 29. august til 27. oktober, parallellt med Bergen Assembly, blir et nytt verk vist hver torsdag på ytter.no. Noen arbeider er produsert for ytter.no, andre er eldre eller nyere arbeider laget av etablerte og nyetablerte kunstnere. Noen av verkene er kun representasjoner av seg selv, i sin presenterte form er de data. De medieres til publikum.

Som en avslutning av visningsperioden blir det avholdt en finissageutstilling i Ytter sitt atelier i Strandgaten 224 på Nordnes.

Ytter består av kunstnerne Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi. Monday Begins Online er støttet av Bergen Kommune.

————————————————-

Monday Begins Online – An Initiative for Art

KJERSTI SUNDLAND- MATHIJS VAN GEEST- KRISTIN TAARNESVIK-SISSEL BLYSTAD- AUDAR KANTUN- YNGVE PEDERSEN- EGIL RØED- CLARA MORELL

Monday Begins Online was an online exhibition consisting of eight Bergen-based artists work. The exhibition has gently taken its point of departure in Bergen Assembly’s first exhibition Monday Begins on Saturday, where the city’s variable venues for the period have been renamed into research institutions.
Ytter is no institution, but rather since its birth in 2008, ytter.no behaved as a non-liniar artistic experiment, and currently serves partly as an open archive online. Like the triennial is inspired by art, politics, philosophy, place and terms in order to create new narratives, Ytter is inspired by using a parallel format that can be reflected online.

Through Monday Begins Online, Ytter wishes to show the breadth and quality that is generated in the local art scene, and to show the possibilities of online features artistically. Artistic communication has clear parallels with the multimedia platform that is activated when picture, text and audio is displayed, shared and live. The works in the exhibition are individual works that exist in a triangular relationship between their formal qualities, each other’s expression and the media channel they are shown through. Monday Begins Online raises the question of art’s location, its importance, existence and duration in our consciousness.

From 29th August to 27th October, running in parallel with Bergen Assembly, one new work will be shown every Thursday on ytter.no. Some works are produced for Ytter, others are older or newer works by established and newly established artists. Some works are only representations of itself, and in its presented form data. They are mediated to the public.
There will be held a finissage exhibition in Ytter’s studio in Strandgaten 224 on Nordnes.

Ytter is an artist-group founded and run by Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand and Anne Marthe Dyvi.
Monday Begins Online is generously supported by Bergen Kommune.